กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
     

 
นบ0023.5/ว485 แจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว495 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ฉบับที่ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1497 แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี go green plus  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1911 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว489 จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2562 เรื่องทศวรรษแห่งใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว479 สรุปผลการประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ Thailand 4.0 and Sustainable Meeting  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1079