กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.ไทรน้อย โทร : 02-923-9883  
  Email : tumbonsainoi111@gmail.com  
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 5 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 72 
 
การนำแผนท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
ผ.07 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
รายละเอียดโครงการ [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
นบ0023.5/ว485 แจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว495 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ฉบับที่ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1497 แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี go green plus [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1911 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว489 จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2562 เรื่องทศวรรษแห่งใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว479 สรุปผลการประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ Thailand 4.0 and Sustainable Meeting [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1912 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว478 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 ปี 2562  [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว487 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ Strategic PR Management [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว487 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ Strategic PR Management [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1896 ขอเชิญร่วมประชุมนายกปลัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว480 ขอเชิญประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว477 เชิญประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1898 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1879 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1844 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว83 หารือการประเมอนเพื่อปรับประเภทและระดับของเททศบาลประเภทสามัญเป็นเทศบาลสามัญ ระดับสูง [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1863 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]   
นบ0023.5/ว457 ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง  [ 19 เม.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว470 การประชุมการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 [ 19 เม.ย. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
 
 
   
 
 
 

-สินค้า OTOP-

วัดไทรน้อย
 
 
 
อบต.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ในชุมชนหมู่บ้า [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเต็มรัก หนองกางเขน(จากทดเปรม ถึงส [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองโต [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมจัดทำรางร [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมจัดทำรางร [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงดิน คสล. บริเวณหน้า อบต.บางรักพัฒนา หม [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางใหญ่ รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด พิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด โครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมจัดทำรางระบายน้ำ ชุมชนซอยสามัคค [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองพระอุดม ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด โครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ฝั่งตัวันออก(บ่อ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองพระอุดม ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด โครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ในชุมชนหมู่บ้านเต็มรักแลนด์ หมู่ที่ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองพระอุดม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเต็มรัก หนองกางเขน(จากทดเปรม ถึงสุดเขตเทศบาล) หมู่ที่ 7 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
ไม่มีที่ดิน​ อยู๋ที่​อบต.ไทรน้อยแล้วทำไมมีหนังสือเรียกเก็บภา (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 1  
ขอไฟทาง (29 มี.ค. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0  
ขอคำแนะนำเบื้องต้น กรณีปัญหาเด็กแว๊นป่วนหมู่บ้าน เรื้อรัง (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 76  ตอบ 1  
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ไทรน้อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล