หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.ไทรน้อย โทร : 02-923-9883  
  Email : tumbonsainoi111@gmail.com  
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 5 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 108 
 
การนำแผนท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 98  
ผ.07 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
รายละเอียดโครงการ [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
นบ0023.3/ว703 แจ้งข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกอาหารกลางวัน ไม่เป็นความจริง [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
นบ 0023.2/ว 123 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
นบ 0023.3/ว 2787 การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ Local Sufficiency Economy Plan : LSEP [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
นบ 0023.3/ว697 ขอยกเลิกแผนดำเนินจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว2814 การฝึกอบรมตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่2 ระดับจังหวัด [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว133 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2811 ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดขยะที่มีขนาดใหม่ [ 18 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.4/ว2718 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี [ 18 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2785 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่ 2 [ 18 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว698 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นวิทยากรในฐานะครู ก. [ 18 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว691 ขอส่งหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2786 พระราชบัญญัติการศึกษาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2784 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว2783 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้สใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว696 ขอความร่วมมือดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว2773 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2772 พระราชบัญัติควมคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว692 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ สภาจำลอง [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว693 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WEO2019 : World Robot Olympic 2019 ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2755 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
 
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว2417  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน? รุ่นที่ 1 ปี 2562 กสธ. มท 0819.2/ว2412  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.5/ว269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 และ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/10899 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กพส. มท 0810.4/ว2363  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ศส. มท 0806.2/ว45  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
 
 
   
 
 
 

-สินค้า OTOP-

วัดไทรน้อย
 
 
 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาโครงการอบรมส่งเสริมการท่องเที [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการทดสอบสารปนเปื้อนในอา [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ สัญญาจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 30 จุด [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ สัญญาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งบริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบางใหญ่ จำนวน [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทม.พิมลราช โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิด พิชิตโรคอ้วน ด้วย 3อ. 2ส. [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองพระอุดม โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
อบต.คลองพระอุดม กิจกรรมพิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดสพานสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคล [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
ทม.พิมลราช โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิด พิชิตโรคอ้วน ด้วย 3อ. 2ส. [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองพระอุดม โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
ทต.บางใหญ่ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันมาแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิ์สงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางกร่าง โครงการร่วมแรงร่วมใจ ดูแลแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย (ครั้งที่ 3) (คลองวัดขวัญเมือง) [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าอิฐ เปิดโครงการเด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ค่ายฝึกรบพิเศษ A [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ กิจกรรมเครือข่ายคลองบางใหญ่-คลองขุนเจน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทม.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
 
 
เด็กแว๊นกลับมาป่วน ม.พฤกษา 10 * * * กแล้วครับ (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 92  ตอบ 1  
เช่ารถสุขาเคลื่อนที่ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 1  
ขอข้อมูลการก่อสร้างที่ กม ๑๔-๑๕ (29 เม.ย. 2562)    อ่าน 76  ตอบ 1  
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ไทรน้อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล