หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทรน้อย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ไทรน้อย

ศาสนสถานในตำบล
วัดไทรน้อย

ส่งเสริมการศึกษาในตำบลอย่างทั่วถึงด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงพยาบาล
ไทรน้อย
ติดต่อ อบต.
02-923-9883
อบต.ไทรน้อย
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.ไทรน้อย โทร : 02-923-9883  
  Email : tumbonsainoi111@gmail.com  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 5 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 354 
 


จ้างซ่อมประตูห้องกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจา [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธ [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อทรายถม จำนวน 177 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน 30,000 ใบ [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อบัตรเลือกตั้งและแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โด [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ กองคลัง โดยวิธี [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อกระสอบบิ๊กแบ็ค จำนวน 35 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้อผ้าใบหน้ารองกั้นน้ำ จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเ [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้อกระสอบบิ๊กแบ็ค จำนวน 35 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้อไม้ยูคา จำนวน 100 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกต [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อทรายถม จำนวน 1,250 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อเสาเข็มไม้ยูคา , เชือกไนล่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดจ้างคู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ สำหรับประ [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดจ้างสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ และอื่นๆ สำหรับหน่ [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดจ้างอาหารและเครื่องดื่มโครงการจัดการเลือกตั [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเต็นท์หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 58 หลัง โดย [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน 60,000 ใบ โดยวิธีเฉ [ 4 พ.ย. 2564 ]

 
 
 
   
 
 
 

-สินค้า OTOP-

วัดไทรน้อย
 
 
 
อยากเห็นการพัฒนา (26 พ.ย. 2564)    อ่าน 19  ตอบ 1  
หมาจรจัด (26 พ.ย. 2564)    อ่าน 7  ตอบ 1  
ต้องการทราบผังสี ของที่ดิน (9 พ.ย. 2564)    อ่าน 8  ตอบ 0  
 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
 
 
นบ0023.5/ว4373 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4371 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4377 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30 , 33 - 34  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว4374 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว982 ขอขยายเวลาการบันทึกข้อมูล เรื่องการกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.1/ว985 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว981 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว980 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4351 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.ว4327 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4349 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.2/ว204 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.2/ว4350 การแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว4292 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.5/ว 978 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกันยายน ถึงตุลาคม 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.4/ว 4325 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.2/ว 4326 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.2/ว 4324 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว4321 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว4320 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
 
  
 
e-Service
 
 
 
 
  การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยเป็นเทศบาลเมืองไทรน้อย
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย

 

 
 
สายตรงนายก
02-923-9883
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.ไทรน้อย