องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
                 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  
 

                                           ระเบียบวาระการประชุม
                                  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
                            สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
                           วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น.
                            ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
                                                **************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเลือกสมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
                        ส่วนตำบลไทรน้อย (ชั่วคราว)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
                         สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
                เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
                        4.1 เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564)
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
                        (Smart Card Reader) จำนวน 6 เครื่อง งบประมาณ 4,200.-บาท (สี่พัน
                       สองร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือสั่งการและถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษา
                        ความสงบแห่งชาติ

                     4.2 เรื่อง การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
                     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart
                    Card Reader) จำนวน 6 เครื่อง งบประมาณ 4,200.-บาท (สี่พันสองร้อยบาท
                    ถ้วน) ตามหนังสือสั่งการและถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

                    4.3 เรื่อง  การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
                   โยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
                   รายจ่ายเพื่อจ้างเขียนแบบ ออกแบบ และรับรองแบบ ตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน
                  600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เขียนแบบ ออกแบบ
                  และรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สะพาน เขื่อน กำแพงดิน
                  ฯลฯ

                 4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบ/อนุมัติถ่ายโอนกิจการน้ำประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่
                7 บ้านคลองฝรั่ง กลับไปอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
                 ตามเดิม   ( โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7   จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
                ดำเนินการทั้งหมดและจะไม่ขอรับการสนับสนุนใดๆในการดำเนินการโครงการ
                จาก อบต.ไทรน้อย อีกทั้งสิ้น)

                4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีบริษัท แอล.พี.ดี. เรียลเอสเตท จำกัด ผู้
                ประกอบการจัดสรรที่ดิน “หมู่บ้านศุภกร” มีความประสงค์มอบทรัพย์สิน
                 สาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณะประโยชน์
  
                 4.6 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 11.27 น. โดย sainoi111

ผู้เข้าชม 444 ท่าน

 
 
 
   
 
สายตรงนายก
061-269-3786
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10