หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 
 
โครงการเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้าน เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564)  
 

การจัดทำโครงการเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย  เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา       ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559      และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย           และการพัฒนาพื้นที่ในเขต สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
        4. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)                      มีความสมบูรณ์เหมาะสมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสถานณ์การในปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 14.12 น. โดย sainoi111

ผู้เข้าชม 87 ท่าน