กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
โครงการเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้าน เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564)  
 

การจัดทำโครงการเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย  เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา       ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559      และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย           และการพัฒนาพื้นที่ในเขต สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
        4. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)                      มีความสมบูรณ์เหมาะสมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสถานณ์การในปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 14.12 น. โดย sainoi111

ผู้เข้าชม 54 ท่าน