หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
     


 
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมุลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2